Käyttöehdot

Käyttöehdot & tietosuoja

EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY:N JA ASIANAJOTOIMISTO HEINONEN & CO Oy:N SIVUSTOJEN KÄYTTÖEHDOT

Yleistä sivustojen käyttämisestä

Tervetuloa Eversheds Asianajotoimisto  Oy:n ja Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy:n (jäljempänä ”Eversheds”) sivustoille (jäljempänä ”Sivustot”). Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia Evershedsin Sivustoja riippumatta siitä, millä päätelaitteella Sivustoja käytetään. Käyttäjää kehotetaan lukemaan nämä käyttöehdot huolellisesti ennen Sivustojen käyttämistä. Sivustojen käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Eversheds myöntää käyttäjälle rajoitetun, ei-yksinomaisen ja peruutettavissa olevan oikeuden päästä Sivustoille ja käyttää niitä ja niiden sisältämää aineistoa, kuten artikkeleita ja muita tekstejä, kuvia, grafiikoita ja ohjelmistoja (jäljempänä ”Aineisto”) näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä saa käyttää Sivustoja ja Aineistoa vain henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa käyttötarkoituksessa. Tässä mainitun rajoitetun käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus mistään omistusoikeuden tai muiden immateriaalioikeuksien siirtämisestä.

Käyttäjillä ei ole oikeutta muokata tai jäljentää Aineistoa millään tavalla eikä osittainkaan, muuttamattomana tai muutettuna, jakaa, levittää, välittää tai esittää julkisesti Aineistoa, ellei näissä käyttöehdoissa tai Sivustoilla ole erikseen niin mainittu tai nimenomaisesti mahdollistettu (esim. sisällyttämällä Sivustoille mahdollisuus jakaa Aineistoa sosiaalisen median palveluihin). Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa Aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen Aineiston sisältämät tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset. Näiden käyttöehtojen lisäksi käyttäjä on velvollinen noudattamaan kaikkia Sivustoilla mainittuja lisäehtoja ja -rajoituksia.

Käyttäjän antamat sitoumukset

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Sivustojen toimintaa millään tavalla. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Sivustoja kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Sivustoja (a) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen, (b) Evershedsin edustajana esiintymiseen, (c) otsikko- tai tunnistetietojen väärentämiseen tai käsittelemiseen millään tavalla, jolla pyritään peittämään Sivustojen kautta välitetyn sisällön alkuperä, (d) mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Sivustoja, (e) lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin tai (f) muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen. Mikäli käyttäjä ei sitoudu näihin rajoituksiin, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Sivustoja. Eversheds pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden sitoumusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

Käyttäjä vapauttaa Evershedsin ja kaikki sen toimihenkilöt, johtajat ja edustajat vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat käyttäjän tämän Sivuston käytöstä.

Tietoturva

Käyttäjällä ei ole oikeutta (a) käyttää mitään Sivustojen toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, (b) suorittaa toimia, jotka rasittavat Sivustojen rakennetta suhteettoman paljon, tai (c) häiritä Sivustojen ohjelmia ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta Sivustojen ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Sivustoihin.

Immateriaalioikeudet

Sivustot ja Aineisto ovat Evershedsin tai sen yhteistyötahojen omaisuutta ja ne on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla.

Kaikki Sivustoihin liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Evershedsille tai sen yhteistyötahoille. Eversheds ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Linkit ulkopuolisiin sivustoihin ja ulkoiset linkit Sivustoille

Eversheds saattaa sisällyttää Sivustoille linkkejä muiden tahojen ylläpitämiin sivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Sivustoilta. Eversheds ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Sivustojen sisältöä, eikä Eversheds vastaa ulkopuolisten sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja ohjeistuksiin ennen kyseisen sivuston käyttämistä. Käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja täysin omalla vastuullaan.

Ulkopuoliset sivustot voivat sisällyttää omille sivustoilleen tavanomaisen tekstimuodossa esitetyn hyperlinkin Sivustoille. Linkin tulee avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen, ja sen tulee edellyttää käyttäjän painallusta avautuakseen. Linkki ei saa sisältää Evershedsin tavaramerkkejä kuviomuodossa.

Sivustojen sisältämän linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkopuoliset linkit Sivustoille eivät osoita mitään Evershedsin ja linkittävän tai linkitetyn kolmannen tahon välisestä suhteesta.

Henkilötiedot ja evästeet

Eversheds käsittelee Sivustojen välityksellä saatavia käyttäjää koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Henkilötietojen käsittely on tarkemmin kuvattu Eversheds -konsernin asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin rekisteriselosteessa, johon käyttäjää kehotetaan tutustumaan. Mikäli käyttäjä antaa Sivustojen välityksellä henkilötietoja, käyttäjän on annettava ajantasaiset ja oikeat tiedot.

Sivustojen välityksellä voidaan evästeiden (”cookies”) tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä Sivustojen käyttämiseen ja käyttäjän päätelaitteeseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, milloin ja mitä Sivustojen osioita käyttäjä on selannut tai mistä lähteestä käyttäjä on saapunut Sivustoille.

Evästeet mahdollistavat Sivustojen käyttäjämäärien ja muiden Sivustojen käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Tietojen avulla Sivustojen toimintaa voidaan muu muassa analysoida käyttökokemuksen parantamiseksi. Lisäksi tiedot mahdollistavat kohdennetun markkinoinnin ja uudelleenmarkkinoinnin Sivustojen ulkopuolisilla sivustoilla. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käyttämisen muuttamalla selainasetuksiaan. Evästeiden poistaminen tai niiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Sivustojen tai niiden tiettyjen toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen.

Muutokset käyttöehtoihin ja Sivustoihin

Eversheds pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaan milloin tahansa. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Sivustoilla. Sivustojen käyttäminen käyttöehtojen muuttumisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

Evershedsillä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Sivustoja, Aineistoa tai niiden osia, korjata niiden virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia Sivustoihin ja Aineistoon sekä poistaa käytöstä Sivustojen osia, Sivustojen toiminnot mukaan lukien. Evershedsillä on lisäksi oikeus rajoittaa Sivustojen osien tai koko Sivustojen käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta.

Vastuunrajoitus

Eversheds tekee parhaansa, että Sivustot olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Eversheds ei vastaa Sivustojen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Sivustojen ja niiden sisältämän Aineiston ja muiden tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Eversheds ei kuitenkaan vastaa niiden oikeellisuudesta. Eversheds ei takaa Aineiston täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Sivustoilla näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisten mielipiteiden, neuvojen, lausuntojen tai tietojen käyttö ja niihin luottaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja. Sivustoja tai Aineistoa ei ole tarkoitettu sovellettavaksi sellaisenaan juridisena kannanottona.

Eversheds ei anna mitään takuita Sivustojen suojauksesta. Käyttäjä hyväksyy sen, että Eversheds ei voi taata Sivustojen kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Eversheds ei takaa, ettei Sivustot tai niitä ylläpitävät palvelimet tai ohjelmistot sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Eversheds ole vastuussa käyttäjän Sivustojen välityksellä lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä Aineistosta tai tiedoista.

Eversheds ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Sivustojen tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä käyttäjäehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Evershedsille olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Eversheds ei myöskään ole vastuussa tämän Sivustojen sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai muista vioista tai viivästymisestä.

Joka tapauksessa Evershedsin vastuu rajoittuu korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Sovellettava lainsäädäntö

Näihin käyttäjäehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet sitoutuvat ratkaisemaan tästä käyttöoikeussopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyttä sovinnollisesti, erimielisyys ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa.

Palveluntarjoajat

Eversheds Asianajotoimisto Oy (y-tunnus 2556202-6) ja Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (1109210-7)
Fabianinkatu 29 B
00100 Helsinki